Begrippenlijst

Binnenvaartschip
Een binnenvaartschip is een niet-zeewaardig vaartuig dat goederen over de binnenwateren (zoals rivieren, kanalen en meren) vervoert.

CEMT-klasse
Om de afmetingen van vaarwegen in West Europa op elkaar af te stemmen is de binnen- of rivierscheepvaart in Europa opgedeeld in `CEMT-klasses`. Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd. De klasse-indeling is bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport.

CO2: Kooldioxide
Kooldioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas. CO2 maakt deel uit van een natuurlijke kringloop. Het overschot aan CO2 ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkolen.

Emissie
Emissie betekent ‘uitstoot van kleine deeltjes’. Vervuilende deeltjes kunnen terecht komen in bodem, water of lucht. Bij emissie draait het om de uitstoot van kooldioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10) en/of zwavel dioxide (SO2) in de lucht.

Inland terminal
Plaats in het Europese achterland waar lokale containerstromen gebundeld worden om vervolgens per spoor of binnenvaart aan- of afgevoerd te worden.

Modaliteit
Een type vervoersmiddel om goederen mee te verplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan de vrachtauto, trein of binnenvaartschip.

Modal split
Modal split is de verdeling van de verplaatsingen van
goederen over de vervoerwijzen (modaliteiten).

NOx: Stikstofoxiden
Stikstofoxiden worden gerekend tot de stoffen die verzuring van het milieu in de hand werken. Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur.

PM10, PM2,5: Fijnstof
Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en heeft een ongunstig effect op de gezondheid van mensen. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. PM2,5 heeft een afmeting van 2,5 micrometer of kleiner.

SO2: Zwavel
Zwaveldioxide (SO2) is een verbinding bestaande uit zuurstof en zwavel. Fossiele brandstoffen bevatten veel zwavel. Bij verbranding ontstaat SO2. Het is schadelijk voor plant, dier en mens.

TEU
TEU is de aanduiding voor de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty feet Equivalent Unit. 1 TEU is een container van 20-voet lang, 8-voet breed en 8-voet hoog.

The Blue Road
The Blue Road staat voor duurzaam vervoer over water. Het is het overkoepelende merk voor de binnenvaartbranche. ‘Blue’ verwijst naar het water en staat daarnaast voor innovatie, efficiency, duurzaamheid en smart technology. The Blue Road is een initiatief van Bureau Voorlichting Binnenvaart.

Tonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie. Eén tonkilometer is het vervoer van 1 ton lading (1000 kilo) over 1 kilometer.

Tank to Wheel/Propellor (TTW)
Emissies van het vervoermiddel zelf. Betreft het de uitstoot van een schip, dan speekt men van Tank to Propellor.

Well to Wheel/Propellor (WTW)
Well to Wheel-emissies zijn alle emissies die samenhangen met het gebruik van een vervoermiddel. Dat wil zeggen dat zowel emissies van het vervoermiddel zelf (tank to propellor in geval van schip) als emissies die vrijkomen tijdens winning en het raffinageproces of de productie van elektriciteit (well to tank) worden meegenomen.